علی‌اکبر افجه


مدرک تحصیلی: دکتری رهبری و رفتار انسانی، دانشگاه بین‌المللی ایالات متحده آمریکا
دروس تدریسی: مهارت‌های نوین رهبری

علی‌اکبر افجهReviewed by مدیر on Feb 9Rating:

مقالات

ارتباطات ، نظارت کنترل ، علوم اداری و اقتصاد ، دانشگاه اصفهان ، شماره ۱، پائیز ۱۳۶۶.
ماهیت و مبانی مدیریت ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، شماره۱ ، بهار ۱۳۶۸.
مدیریت اسلامی ، دانش مدیریت ، دانشگاه تهران ، شماره ۴ ، بهار ۱۳۶۸.
سلسله‌مراتب نیازهای سازمان ، اقتصاد و مدیریت ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ،شماره ۳ ، پائیز ۱۳۶۹ .
اهمیت گروه در تأمین نیازهای فرد ، اقتصاد و مدیریت ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ، شماره ۷ ، زمستان ۱۳۶۹.
جابجایی در قدرت، دانش مدیریت ، دانشگاه تهران ، شماره ،۱۵زمستان ۱۳۷۰ .
مدیریت و توسعه سازمانی،اقتصاد و مدیریت ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ، شماره ۱۱و۱۰، پائیز۱۳۷۰.
بررسی روش‌های برنامه‌ریزی نیروی انسانی ، اقتصاد و مدیریت ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ، شماره ۱۴، پائیز۱۳۷۱.
کامیابی مدیریت ژاپنی ، دانش مدیریت ، دانشگاه تهران ، شماره ۲۱ ، زمستان ۱۳۷۲.
منشأ و ماهیت دوگانگی‌های رفتار در سازمان ، مطالعات مدیریت ، دانشگاه علامه طباطبایی ، ۱۰و۱۱ ، تابستان و پائیز۱۳۷۰.
ماهیت تغییر و تفاوت آن با مدیریت و توسعه سازمان (OD)، اقتصاد و مدیریت – واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ، شماره ۱۹ ، زمستان ۱۳۷۲.
نگاهی دیگر به مدیریت و توسعه سازمانی در عصر حاضر ، مطالعات مدیریت- دانشگاه علامه طباطبایی ، شماره ۱۸و۱۷، بهار و تابستان ۱۳۷۴.
بررسی راه‌های عملی تقویت وجدان کاری ، اقتصاد و مدیریت- واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ، شماره ۲۷و۲۶، پائیز۱۳۷۴.
مدیریت زمان در آموزش ، اقتصاد و مدیریت ، واحد علوم و تحقیقات- دانشگاه آزاد اسلامی ، شماره ۳۳ ، بهار ۱۳۷۶.
بررسی عوامل مؤثر بر وجدان کاری و انضباط اجتماعی در کارکنان ، اقتصاد و مدیریت –واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ، شماره ۳۵ ، زمستان ۱۳۷۶.
مروری کوتاه بر رهبری و ابعاد گوناگون آن با تاکید بر رویکرد نوین ، فصلنامه مصباح – دانشگاه امام حسین (ع) ، شماره ۲۶ ، تابستان ۱۳۷۷.
علوم رفتاری در بستر مدیریت اسلامی ، مطالعات مدیریت ، دانشگاه -علامه طباطبایی – شماره ۲۲ ، تابستان ۱۳۷۸.
رهبری و مدیریت اسلامی، دانش و توسعه، دانشکده علوم اداری و اقتصادی -دانشگاه فردوسی مشهد،شماره ۱۳،۱۳۸۰.
مدیریت مشارکتی ، مجله توسعه مدیریت ، شماره ۴۸و۴۷ ،اسفند و فروردین ۸۱و۸۲.
ارزشیابی اثربخشی آگهی‌های بازرگانی مربوط به خدمات بانکی بانک مسکن- مطالعات مدیریت،دانشگاه علامه طباطبایی، شماره ۴۷، پاییز ۸۴ .
اثر هماهنگی استراتژیک بین استراتژی منابع انسانی،‌استراتژی سرمایه انسانی و استراتژی رفتار سازمانی بر عملکرد سازمان،‌مجله مطالعات مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی ، ‌شماره ۱۵ ، بهار ۸۶.‌.
رفتار در سازمان‌های الکترونیکی، اقتصاد و مدیریت، واحد علوم و تحقیقات -دانشگاه آزاد اسلامی – شماره ۷۴ ، پاییز ۱۳۸۶ .
تعیین نوع تصمیم‌گیری غالب برای خرید در انواع سبک‌های زندگی والس، مجله مطالعات مدیریت صنعتی، شماره ۱۷، پاییز ۸۶ .
مدل مدیریت عملکرد در اماکن متبرکه‌(مطالعه موردی آستان قدس رضوی)، مجله مدیریت فرهنگی،واحد علوم و تحقیقات دانشگاه- آزاد اسلامی، شماره ۴،‌ تابستان ۸۸ ‌.
بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت‌ها(مطالعه موردی ۵۰ شرکت برتر صنعتی و بازرگانی وابسته به دولت)، مجله مدیریت توسعه و تحول، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ‌شماره ۲، تابستان۸۸ .
الگوی توانمندی برای ارتقای عملکرد کارکنان صنعت قطعه‌سازی خودرو در ایران، مجله انجمن علوم مدیریت ایران، ‌شماره ۱۴، ‌پاییز ۸۸ .
بررسی تأثیرات رفتاری خصوصی‌سازی در حوزه منابع انسانی با استفاده از مدل سندرم بازماندگی بروکنر ، ‌مجله پژوهش‌های مدیریت،‌ واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، شماره۸۹ ، تابستان۹۰
بررسی و اولویت‌بندی انواع حمایت‌های دولتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط(مورد مطالعه:دفاتر گردشگری)،فصلنامه مطالعات گردشگری،دانشگاه علامه طباطبایی ،شماره ۱۳،پاییز ۸۹
شناسایی تأثیر آمیخته‌های بازاریابی بر تصمیم‌گیری خرید والدین برای کودکان،فصلنامه پژوهش‌های مدیریت راهبردی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق ،شماره ۴۷،زمستان ۸۹ وبهار۹۰.
بررسی تأثیر مدیریت سرمایه‌گذاری بر عملکرد مالی سازمان، فصلنامه مدیریت دولتی،واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، شماره ۳ ،زمستان ۸۹.
الگوی اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمان ،پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، شماره ۲،تابستان ۹۰،فصلنامه مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس.
تأثیر تعامل اجتماعی بر نوآوری شرکت‌های بیمه،پژوهش‌های بیمه،پژوهشکده بیمه ،شماره ۱۰۳،پاییز ۹۰
نوع تصمیم‌گیری غالب برای خرید در انواع سبک‌های زندگی والس ،مدیریت بازاریابی، واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسلامی ، شماره ۱۲،پاییز ۹۰
بررسی طرح تعدیل نیروی انسانی در وزارت امور اقتصاد و دارایی و تأثیر آن بر بهره‌وری نیروی انسانی، فصلنامه رسا لت مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی ،شماره اول، بهار ۱۳۹۰ .
عوامل موثر بر ارتقای بهره‌وری منابع انسانی(مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی استان تهران) واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، سال دوم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۰.
الگوی مدیریت راهبردی بازاریابی سیاسی در ایران، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی، سال دهم، شماره ۷، پائیز ۱۳۹۰.
نسبت شناسی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت و عدالت، فصلنامه مطالعات اسلامی – ایرانی پیشرفت، سازمان بسیج اساتید، سال اول، شماره ۱، زمستان ۱۳۹۰
رابطه بین لوازم جانبی خودرو با ارزیابی مصرف‌کننده از کالا، مدیریت بازاریابی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، سال هفتم، شماره ۱۵، تابستان ۱۳۹۱.
تأثیر میزان سلامت اجتماعی بر میزان رضایت شغلی(مورد مطالعه:شرکت لیزینگ ایران‌خودرو)، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، سال دوم، شماره ۳، تابستان۱۳۸۹، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.
الگوی مدیریت راهبردی بازاریابی سیاسی در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بازرگانی، شماره ۴۰، پاییز۱۳۹۰، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی.
رابطه میان توسعه منابع انسانی و بهبود اعتماد متقابل بین کارکنان و مدیران، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع در نیروی انتظامی، شماره ۱، بهار۱۳۹۲، دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی.
رابطه میان یادگیری سازمانی و آمادگی کارکنان برای تغیر در شرکت‌های بیمه، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت، شماره ۷۰، تابستان و بهار ۹۲، دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.
عوامل موثر بر نگهداری و ترک خدمت کارکنان دانش‌محور، فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ،شماره ۲۱ ، بهار۱۳۹۲ ، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.

کتب تألیفی
بیمه در اقتصاد اسلامی ، انتشارات مدرسه عالی بیمه تهران ، ۱۳۵۹
مدیریت اسلامی ، انتشارات جهاد دانشگاهی مرکز ، چاپ اول ،۱۳۶۴
مدیریت اسلامی ، انتشارات جهاد دانشگاهی مرکز ، چاپ دوم ، ۱۳۶۹
مدیریت اسلامی ، انتشارات جهاد دانشگاهی مرکز ، چاپ سوم ، ۱۳۷۳
مدیریت اسلامی ، انتشارات جهاد دانشگاهی مرکز ، چاپ چهارم ، ۱۳۷۶
سرمقاله ، انتشارات جهاد دانشگاهی مرکز ، بهار ۱۳۶۵
بیمه در اقتصاد اسلامی ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ، چاپ دوم ، پائیز ۱۳۷۷
مبانی فلسفی و تئوری های رهبری و رفتار سازمانی ، انتشارات سمت ، چاپ اول ، ۱۳۸۰
مدیریت و توسعه سازمانی ، انتشارات آن ، چاپ اول ، ۱۳۸۲
زبان تخصصی مدیریت ، انتشارات سنجش ، چاپ اول ، ۱۳۸۳
زبان تخصصی مدیریت ، انتشارات سنجش ، چاپ دوم و سوم ، ۱۳۸۴
مدیریت اسلامی ، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی ، چاپ پنجم ، ۱۳۸۳
مدیریت اسلامی ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، چاپ ششم ، ۱۳۸۴
مدیریت و توسعه سازمانی ، انتشارات آن ، چاپ دوم ، ۱۳۸۴
مبانی فلسفی و تئوری های رهبری و رفتار سازمانی ، انتشارات سمت ، چاپ دوم – ۱۳۸۴
مدیریت و توسعه سازمانی، چاپ دوم، انتشارات آن،۱۳۸۴
مبانی فلسفی و تئوری های رهبری و رفتار سازمانی، چاپ سوم، انتشارات سمت، ۱۳۸۵
مبانی فلسفی و تئوری های رهبری و رفتار سازمانی، چاپ چهارم، انتشارات سمت، ۱۳۸۵
مدیریت اسلامی، چاپ هفتم، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی، ۱۳۸۵
زبان تخصصی مدیریت، انتشارات سنجش تکمیلی، چاپ دوم و سوم، ۱۳۸۵
مبانی فلسفی و تئوری های رهبری و رفتار سازمانی، چاپ پنجم ، با تجدیدنظر،
انتشارات سمت، ۱۳۸۵
زبان تخصصی مدیریت، انتشارات سنجش تکمیلی، چاپ چهارم، ۱۳۸۵
بیمه در اقتصاد اسلامی، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۷
نظریه‌های رفتاری سازمان،‌چاپ اول ،‌انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ، ۱۳۸۸
مدیریت و توسعه سازمان،‌چاپ سوم،‌انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ،‌۱۳۸۸
مبانی فلسفی و تئوری های رهبری و رفتار سازمانی، چاپ ششم،‌انتشارات سمت،‌۱۳۸۸
مدیریت اسلامی ،‌چاپ هشتم ،‌انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی،‌۱۳۸۸
زبان تخصصی مدیریت ،‌چاپ پنجم،‌انتشارات سنجش ،‌۱۳۸۸
زبان تخصصی مدیریت ،چاپ ششم ،انتشارات سنجش تکمیلی ،۱۳۸۹
مدیریت اسلامی ،چاپ نهم ، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی ،۱۳۹۰
مبانی فلسفی و تئوری های رهبری و رفتار سازمانی ،چاپ هفتم ، انتشارات سمت ، ۱۳۹۰
رهبری سازمانی ،چاپ اول ، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی ،۱۳۹۰
نظریه‌های رفتاری سازمان، سید علی‌اکبر افجه، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ دوم، ۱۳۹۱
۳۲۰۰ سؤال چهارگزینه‌ای تئوری های مدیریت، سید علی‌اکبر افجه، انتشارات ادبستان، چاپ اول، ۱۳۹۲
رفتارهای سیاسی در سازمان،۱۳۹۲، در دست چاپ

پروژه‌های تحقیقاتی و مشاوره‌ای
بررسی راه‌های عملی تقویت وجدان کاری
بررسی عوامل مؤثر بر وجدان کاری و انضباط اجتماعی در کارکنان دانشگاه‌ها
بررسی مشکلات و موانع رشد کیفی آموزشی در دانشگاه‌های کشور
بررسی علل فرار مغرهای ایرانی به آمریکا
بررسی راه‌های عملی تقویت وجدان کاری در اعضاء هیئت‌علمی دانشگاه‌های کشور
بررسی نحوه استفاده از زمان آموزش و تعداد کلاس‌های تشکیل نشده در دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی ۱۳۷۴-۱۳۷۳
بررسی علل نارسائیهای کیفیت آموزشی در دانشگاه‌های کشور
بررسی اندیشه‌های نوین در رفتار سازمانی و مدیریت و توسعه سازمانی و مدیریت و توسعه سازمان در دهه ۹۰ در کشورهای پیشرفته صنعتی
بررسی تأثیر فشارهای روانی(استرس) بر کارایی مدیران وزارت جهاد سازندگی –(دفتر مرکزی)
بررسی پوشش بیمه‌ای اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات و موجودی مواد اولیه و کالاها-در شرکت‌های سهامی عام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی عوامل موثر در رشد ناهمگون بیمه‌های اشخاص و بیمه‌های اموال در ایران
ملاک‌های انتخاب و انتصاب نیروی انسانی در مدیریت اسلامی با تاکید بر نهج‌البلاغه
بررسی سیر تکوینی صنایع کوچک در ایران و جهان و پیشنهاد جایگاه، ساختار سازمانی و مدیریت مناسب آن در ایران با توجه به سوابق امر
عوامل موثر در افزایش رضایت مؤدیان مالیاتی از سیستم وصول مالیات از اشخاص حقوقی
بررسی عوامل موثر بر صادرات محصولات کارخانه‌ها کنتور سازی آب به کشور امارات متحده عرب
بررسی تأثیر نظام ارزشیابی عملکرد بر کارایی نیروی انسانی در صنایع شوینده
عوامل موثر بر رضایت مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند
بررسی عوامل موثر بر کارایی کارگاه‌های شهرک صنعتی پاکدشت
بررسی عوامل موثر بر افزایش کارایی سازمان اتکا
بررسی جایگاه عوامل (انواع) خدمات فروش بر رضایتمندی مشتریان شرکت ایز ایران
ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان تحت حمایت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
شیوه رهبری مدیران وزارت بازرگانی و درجه هماهنگی آن با بلوغ کارکنان
ارزیابی محصولات شرکت ایران‌خودرو از دیدگاه مشتریان و مقایسه آن با محصولات شاخص شرکت‌های رقیب
عوامل موثر بر رفتار (نگرش) مصرف‌کننده داخلی در انتخاب خطوط هوایی
عوامل موثر بر وفاداری مصرف‌کننده نسبت به یک علامت تجاری خاص در محصولات صنایع غذایی (مطالعه موردی ماکارونی)
بررسی ساختارهای صنعت آب و برق در جهان و پیشنهاد ساختار سازمانی مناسب- شرکت‌های برق منطقه‌ای ایران
ارزشیابی اثربخشی آگهی‌های بازرگانی مربوط به خدمات بانکی بانک مسکن
تأثیر نوع بسته‌بندی مواد غذایی لبنی بر عوامل روانی مرتبط با رفتار مصرف‌کننده- (مطالعه تطبیقی شرکت‌های پاک و کاله)
اولویت‌بندی ترجیحات مشتریان نسبت به محصولات لبنی پگاه (مطالعه موردی در خصوص سبد محصول شیر، پنیر و خامه)
بررسی الگو رهبری خدمت‌گزار در بیمارستان شهدای تجریش طراحی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان آستان قدس رضوی.
الگوی توانمندی برای ارتقاء عملکرد صنعت قطعه‌سازی خودرو در ایران
مدل مدیریت ارزیابی عملکرد اماکن متبرکه (مطالعه موردی آستان قدس رضوی)
بررسی عوامل موثر بر روابط دانشگاه و صنعت و تعیین الگوی راهبردی برای آن
مدلی برای تبیین نحوه ارتباط مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد سازمان
طبقه‌بندی نمایندگی‌های مجاز ایران‌خودرو در تهران از لحاظ ابعاد فرهنگی و بررسی تأثیر این ابعاد بر روی رضایت مشتریان
بررسی تفاوت فرهنگ‌سازمانی موجود و مورد انتظار شرکت بیمه البرز
الگوی استراتژیک بازاریابی سیاسی در ایران (مطالعه موردی انتخابات ریاست جمهوری)
تعیین نوع استراتژی تصمیم‌گیری مصرف‌کننده در انواع شیوه زندگی الگوی
اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر اثربخشی سازمان
اثر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد
طراحی نقشه جامع علمی کشور (شاخه مدیریت )
تأثیر میزان سلامت اجتماعی بر رضایت شغلی (مورد مطالعه:‌کارکنان ستادی شرکت ایران‌خودرو)
تأثیر توانمندسازی کارکنان بر کیفیت خدمات در شرکت‌های بیمه
تأثیر تعامل اجتماعی بر نوآوری در شرکت‌های بیمه
تأثیر یادگیری سازمانی بر آمادگی کارکنان برای تغییر در شرکت‌های بیمه
عوامل موثر بر نگهداری و ترک خدمت کارکنان دانش‌محور (مورد مطالعه :جهاد دانشگاهی-واحد تهران مرکز)
بررسی اولویت‌بندی انواع حمایت‌های دولتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط (مورد مطالعه :دفاتر گردشگری)
طراحی مدل سنجش و ارزیابی سرمایه فکری در دانشگاه‌ها (مورد مطالعه :واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی)
بررسی طرح تعدیل نیروی انسانی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأثیر آن بر میزان بهره‌وری نیروی انسانی
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر ارتقا, بهره‌وری منابع انسانی (مورد مطالعه :شعب بیمه سازمان تأمین اجتماعی استان تهران
رابطه بین لوازم جانبی خودرو با ارزیابی مصرف‌کننده از کالا
رابطه عوامل داخلی و خارجی با رفتار خریدارهای سازمانی
ارائه مدلی برای بخش‌بندی مصرف‌کنندگان در محیط‌های خرده‌فروشی چند کانالی و چندرسانه‌ای بر اساس متغیرهای روان‌شناختی و اجتماعی –جمیعت شناسی
رابطه سرمایه روان‌شناختی ، رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان شعب بانک پاسارگاد شهر تهران
الگوی توسعه سرمایه انسانی (مورد مطالعه :سامان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران )
شناسایی تأثیر آمیخته‌های بازاریابی بر تصمیم‌گیری خرید والدین برای کودکان
رابطه میان توسعه منابع انسانی و بهبود اعتماد متقابل بین کارکنان و مدیران
رابطه کارکردهای جمعی منابع انسانی و سرمایه‌های اجتماعی با عملکرد نمایندگان فروش بیمه
طراحی مدل جامع عدالت سازمانی در چارچوب الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی.
مدل جامع رهبری اثربخش سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت.
طراحی مدلی برای ارزیابی عملکرد استراتژیک نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
تبیین الگوی هماهنگی استراتژی های قدرت با استراتژی های سطح سازمان و استراتژی های تغییر و اثر هماهنگی آن‌ها بر اثربخشی سازمان.
رابطه رفتار شهروندی (OSB) با موفقیت برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) .
رابطه سبک رهبری تحول‌گرا و مبادله‌ای با فرآیند یادگیری سازمانی.
طراحی مدل جامع عدالت سازمانی در چارچوب الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی.
تبیین ارتباط ابعاد بازار گرایی، یادگیری سازمانی و ایجاد ارزش.
مجموعه طرح‌های بازنگری برنامه‌های آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و مدیریت اجرایی.
طرح تجمیع رشته‌های مدیریت در دوره کارشناسی و بازنگری دروس.
تأثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیک(eHRM) بر بهبود فرآیندهای مدیریت منابع انسانی.

سوابق اجرایی
الف. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی:‌
عضو گروه تئاتر دبستان انتصاریه‌.
عضو انجمن روزنامه‌نگاری دبیرستان مروی.
عضو هیئت تحریریه مجله دانشجویی مدرسه عالی بیمه تهران.
عضو انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا،‌ادموند، اکلاهما.
مؤسس و دبیر تشکیلات انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا،‌ساندیاگو، کالیفرنیا.

ب. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی:
عضو هیئت تحریریه و شورای سردبیری روزنامه کیهان،‌۱۳۵۸
عضو هیئت‌علمی (مدعو) دانشکده حسابداری و علوم مالی وزارت نفت،‌۱۳۵۸
عضو هیئت‌علمی مدرسه عالی بازرگانی(دانشگاه علامه طباطبایی کنونی)۱۳۵۸
ریاست مدرسه عالی بیمه تهران ،‌۱۳۵۸
ریاست مدرسه بین‌المللی بیمه اکو،‌۱۳۵۸عضو کمیته بررسی مسائل دانشگاهی،‌ستاد انقلاب فرهنگی،‌۱۳۵۹
عضو کمیته مدیریت دانشگاهی ،‌ستاد انقلاب فرهنگی ،‌۱۳۵۹
عضو کمیته برنامه‌ریزی اقتصاد ،‌ستاد انقلاب فرهنگی،‌۱۳۵۹
عضو کمیته تألیف و ترجمه گروه مدیریت،‌ستاد انقلاب فرهنگی،‌۱۳۵۹
سرپرست گروه تخصصی مدیریت و حسابداری مرکز نشر دانشگاهی، ستاد انقلاب فرهنگی،۱۳۶۷-۱۳۵۹
مؤسس،‌سرپرست و سردبیر مجله شاهد ،‌شاهد بانوان،‌شاهد کودکان ،‌بنیاد شهید انقلاب اسلامی،‌۱۳۵۹-۱۳۶۸
عضو شورای فرهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی ،‌۱۳۶۰
عضو ستاد فرزندان شاهد بنیاد شهید انقلاب اسلامی،‌۱۳۶۰
عضو شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی،‌بنیاد شهید انقلاب اسلامی،‌۱۳۶۰
عضو شورای مرکزی ائمه جمعه ،بنیاد شهید انقلاب اسلامی،۱۳۶۳
عضو هیئت امنای ‌مجله شاهد (ارگان بنیاد شهید)۱۳۶۳
نماینده بنیاد شهید انقلاب اسلامی در تهیه و دفاع از تشکیلات و اساس‌نامه بنیاد در مجلس و دولت،۱۳۶۳
عضو شورای نهادهای انقلاب اسلامی ،‌بنیاد شهید انقلاب اسلامی،‌۱۳۶۳
معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی ،‌۱۳۶۴
عضو شورای پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی
عضو شورای انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
عضو شورای آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی
عضو هیئت‌رئیسه دانشگاه علامه طباطبایی
معاون امور اقتصادی و بین‌المللی وزارت امور اقتصادی و دارایی،‌۱۳۶۷-۱۳۶۴
عضو کمیسیون شورای اقتصاد
عضو ستاد بسیج اقتصادی کشور
عضو شورای عالی هماهنگی روابط اقتصادی با کشورهای خارج
عضو شورای عالی بیمه
عضو شورای عالی کشاورزی و حفظ نباتات
عضو شورای عالی بورس
عضو کمیسیون شورای عالی صادرات غیر نفتی
مؤسس دفتر تحقیقات مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
مؤسس و سردبیر مجله اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
عضو کمیسیون همکاری‌های اقتصادی ایران و پاکستان.
عضو کمیسیون همکاری‌های اقتصادی ایران و سازمان کنفرانس اسلامی.
عضو کمیسیون همکاری‌های اقتصادی ایران و یوگوسلاوی.
عضو کمیسیون همکاری‌های اقتصادی ایران و شوروی.
عضو کمیسیون همکاری‌های اقتصادی ایران و ایتالیا
عضو کمیسیون همکاری‌های اقتصادی ایران و یونان
عضو کمیسیون همکاری‌های اقتصادی ایران و سریلانکا.
عضو کمیسیون همکاری‌های اقتصادی ایران و سازمان اسکاپ
عضو کمیسیون همکاری‌های اقتصادی ایران و سازمان یونیدو.
عضو کمیسیون همکاری‌های اقتصادی ایران و آلمان.
عضو کمیسیون همکاری‌های اقتصادی ایران و بانک جهانی.
رئیس هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سالیانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول،‌واشنگتن،‌آمریکا.
رئیس هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در اجلاس اسکاپ،‌سیدنی،‌استرالیا.
مسئول کمیته پیگیری همکاری‌های اقتصادی ایران و پاکستان.
مسئول کمیته پیگیری همکاری‌های اقتصادی ایران و یوگوسلاوی.
مسئول کمیته پیگیری همکاری‌های اقتصادی ایران و شوروی.
عضو کمیسیون همکاری‌های اقتصادی ایران و بانک توسعه اسلامی.
نماینده اعضای هیئت‌علمی در شورای آموزشی پژوهشی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.۱۳۶۵
عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ،۱۳۶۷.
عضو کمیسیون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی،‌۱۳۶۷
مشاور ریاست دانشگاه علامه طباطبایی،‌۱۳۶۸
مشاور دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی،‌۱۳۶۸
عضو (نایب‌رئیس) انجمن اولیا ‌و مربیان مدرسه راهنمایی شهید صدوقی،‌منطقه یک،‌۱۳۶۹
عضو شورای بررسی و اصلاح نظام اداری وزارت فرهنگ و آموزش عالی،‌۱۳۶۹
عضو (رئیس) انجمن اولیا ‌و مربیان مدرسه راهنمایی زهرا (س) ،‌منطقه یک،‌۱۳۷۰
عضو کمیته بهبود سیستم ها و روش‌های دانشگاه علامه طباطبایی،‌۱۳۷۰
عضو شورای عالی موسسه آموزش عالی بیمه اکو،‌۱۳۷۰
عضو شورای نظارت و ارزشیابی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی،‌۱۳۷۱
مشاور شرکت هلیکوپتر سازی ایران، ۱۳۷۱
ریاست دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۴-۱۳۷۲
راه‌اندازی دوره دکتری حسابداری در دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی
راه‌اندازی دوره کارشناسی مدیریت گمرک در دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
راه‌اندازی دوره کارشناسی مدیریت جهانگردی در دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
رئیس شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
رئیس شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
رئیس کمیته فرهنگی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
ارتقاء‌ به درجه دانشیاری،‌۱۳۷۲
عضو هیئت تحریریه و مدیرمسئول مجله علمی پژوهشی مطالعات مدیریت،‌۱۳۷۳
عضو کمیسیون شماره سه شورای فرهنگ عمومی کشور،‌۱۳۷۳
عضو شورای مرکزی انجمن اولیا و مربیان منطقه یک تهران،‌۱۳۷۳
عضو هیئت دبیران جامعه اسلامی دانشگاهیان،‌واحد دانشگاه علامه طباطبایی،‌۱۳۷۳
عضو شورای پژوهشی موسسه تحقیقات و بهره‌وری دانشگاه علامه طباطبایی،‌۱۳۷۴
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی،‌۱۳۷۶-۱۳۷۴
عضو شورای مدیران دانشگاه علامه طباطبایی
عضو هیئت‌رئیسه دانشگاه علامه طباطبایی
عضو هیئت ممیزه دانشگاه علامه طباطبایی
ریاست شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی
ریاست شورای آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی
عضو کمیته ترفیعات دانشگاه علامه طباطبایی
عضو کمیته گزینش استاد دانشگاه علامه طباطبایی
عضو شورای پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی
عضو کمیته مطالعه و بررسی آزمون‌های تحصیلات تکمیلی سنجش آموزش کشور،‌ وزارت فرهنگ و آموزش عالی،‌۱۳۷۵
پژوهشگر نمونه در سال‌های تحصیلی ۷۷-۱۳۷۶
عضو هیئت‌علمی نیمه‌وقت (مدعو) واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی،‌۱۳۷۷
عضو انجمن علوم مدیریت ایران،‌۱۳۷۷
عزیمت به فرصت مطالعاتی در دانشگاه تگزاس،‌آستین،‌۱۳۷۸
عضو کمیته تخصصی اقتصاد و مدیریت و حسابداری هیئت ممیزه دانشگاه علامه طباطبایی،۱۳۷۹
مسئولیت دوره دکتری مدیریت بازرگانی دانشکده حسابداری و مدیریت،‌دانشگاه علامه طباطبایی،‌۱۳۷۹
نماینده هیئت‌علمی در کمیته ترفیع و ارتقای ‌گروه مدیریت و بازرگانی،‌دانشکده حسابداری و مدیریت،‌دانشگاه علامه طباطبائی۱۳۷۹،‌
عضو شورای انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی،‌۱۳۷۹
مشاور دفتر طرح و برنامه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،‌۱۳۸۰
مدیر گروه مدیریت بازرگانی(بیمه،‌گمرک، اجرایی) دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی،‌۱۳۸۸- ۱۳۸۰ (چهار دوره)
راه‌اندازی گرایش مدیریت بیمه در دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
راه‌اندازی گرایش مدیریت بازرگانی بین‌الملل در دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
راه‌اندازی گرایش مدیریت تحول در دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری،‌دانشگاه علامه طباطبایی ، ۱۳۸۸-۱۳۸۰
عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی،‌دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد،‌۱۳۸۰
عضو هیئت ممیزه مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی،‌۱۳۸۱
عضو کمیته آزمون‌های استخدامی دانشگاه علامه طباطبایی،‌۱۳۸۱
عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی مطالعات جهانگردی،‌دانشگاه علامه طباطبایی،‌۱۳۸۲
عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی آینه معرفت،‌دانشگاه شهید بهشتی،‌۱۳۸۲
عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت،‌دانشگاه آزاد اسلامی،‌واحد فیروزکوه،‌۱۳۸۳
عضو هیئت دبیران جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران ،۱۳۸۴
استاد برتر گروه مدیریت بازرگانی و بیمه و اجرایی در سال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴
مشاور توسعه منابع انسانی بانک صادرات ایران، ۱۳۸۵
عضو کمیته گزینش استاد دانشگاه علامه طباطبایی ،۱۳۸۵
عضو کمیته دائمی هیئت امنای دانشگاه علامه طباطبایی ،۱۳۸۵
عضو هیئت تحریریه مجله مطالعات بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۵
عضو کمیته کرسی‌های نظریه‌پردازی دانشگاه علامه طباطبایی ،۱۳۸۵
استاد نمونه گروه مدیریت بازرگانی و بیمه و اجرایی در سال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۵
استاد نمونه (برتر) گروه مدیریت بازرگانی در سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶
عضو هیئت تحریریه فصلنامه مطالعات مدیریت ،۱۳۸۶
عضو ستاد علوم اجتماعی نقشه جامع علمی کشور ،۱۳۸۶
مسئول کمیته مدیریت ستاد علوم اجتماعی نقشه جامع علمی کشور ، ۱۳۸۶
عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی مدیریت فرهنگی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی،‌۱۳۸۶
عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی بصیرت (مدیریت) ،‌دانشگاه آزاد اسلامی،‌واحد نراق۱۳۸۷
عضو هیئت تحریریه مجله مدیریت منابع انسانی،‌موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۷
عضو کمیته جذب هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی،‌۱۳۸۷
عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی مطالعات رفتاری در مدیریت ،‌دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شمال،‌۱۳۸۸
عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی صنعت بیمه،‌ پژوهشکده بیمه مرکزی ایران،‌۱۳۸۸
عضو هیئت تحریریه فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، ۱۳۸۸
عضو انجمن مدیریت اسلامی، ۱۳۸۸
عضو هیئت امنای دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۸۹-۱۳۸۵
عضو انجمن علوم انسانی ، ۱۳۸۹
عضو هیئت تحریریه مجله علمی – پژوهشی مدیریت دولتی ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ، ۱۳۸۹
عضو هیئت تحریریه مجله پژوهشی‌های مدیریت منابع سازمانی ، مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری ، دانشگاه تربیت مدرس ، ۱۳۸۹
عضو هیئت تحریریه مجله علمی – پژوهشی مدیریت ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ، ۱۳۸۹
عضو هیئت تحریریه مجلهASian Journal of Business Management . 1390
عضو شورای پژوهشی پژوهشکده بیمه ، ۱۳۸۹
مدیر گروه مدیریت بازرگانی(اجرایی ،بیمه ،گمرک)دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی ، آذر ۱۳۹۰
سردبیر فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت بهبود و تحول ، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه علامه طباطبایی ، دی ۱۳۹۰.

‪Google+‬‏