داریوش روزبهانه

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت بازرگانی، گرایش سیاست گذاری، دانشگاه شهید بهشتی
دروس تدریسی: مدیریت استراتژیک، مدیریت مالی

محمد حسین ادیب

مدرک تحصیلی: دکتری اقتصاد از دانشگاه اصفهان
دروس تدریسی: تحلیل اقتصاد بین‌الملل، سمینار بورس و اوراق بهادار، سمینار مدیریت تأمین سرمایه

شهریار شفیعی

مدرک تحصیلی: دکتری بازاریابی و برندسازی از دانشگاه رن فرانسه
دروس تدریسی: بازاریابی پیشرفته، مدیریت برند

حمید دیهیم

مدرک تحصیلی: دکتری اقتصاد از دانشگاه تهران
دروس تدریسی: اقتصاد برای مدیران

محمد خطیبی

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت از دانشگاه شهید بهشتی
دروس تدریسی: تفکر استراتژیک، اجرا و کنترل استراتژیک، برنامه‌ریزی استراتژیک، اصول بازاریابی

حسین رحمان‌سرشت

درک تحصیلی: دکتری مدیریت، مدیریت استراتژیک نوآوری و تکنولوژی از دانشگاه هال (انگلستان) مرکز تحقیقات سیستم‏ها در اروپا
دروس تدریسی: مدیریت استراتژیک پیشرفته

وحید قربانی

دکتری مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی
مهارت‌های ارتباطی مدیران

صفحه: ۱ ۲