سه شرکت بورسی مجوز افزایش سرمایه ۳۳۵، ۵۶۷ و ۱۰۰ درصدی را از سه محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته و اندوخته گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سه شرکت صبا نور، لیزینگ ایران و بیمه البرز به ترتیب مجوز افزایش سرمایه 335، 567 و 100 درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

براین اساس، “کنور” سرمایه فعلی را از 293.6 میلیارد تومان به 1.2 هزار میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال و صرف تامین منابع مالی لازم جهت اجرای طرح بهسازی، جبران مشارکت انجام شده و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر می شود.

مجمع فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از 1.2 به 1.8 هزار میلیارد تومان از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی کردن آن را به مدّت 2 سال به هیات مدیره تفویض کند تا پس از أخذ مجوز سازمان نسبت به عملی شدن آن اقدام شود.

همچنین سرمایه فعلی “ولیز” از 60 به 400 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی اعمال می شود تا صرف اصلاح ساختار مالی و خروج از شمولیت ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت شود.

در این میان، “البرز” سرمایه فعلی را از 1.4 به 2.8 هزار میلیارد تومان می رساند. 1.2 هزار میلیارد تومان از تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته و 200 میلیارد تومان دیگر از محل سایر اندوخته ها اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی، بهبود نسبت توانگری و افزایش قبولی ریسک می شود.

مجمع فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از 2.8 به 3.5 هزار میلیارد تومان از محل سود انباشته معادل 565.1 میلیارد تومان و سایر اندوخته ها معادل 50 میلیارد تومان موافقت و اختیار عملی کردن آن را به مدّت 2 سال به هیات مدیره تفویض کند تا پس از أخذ مجوز سازمان و بیمه مرکزی نسبت به عملی شدن آن اقدام شود.