روشهای بازی قیمت در بازار سهام بازارهای مالی جایگاه مهم و جذابی برای کسب درآمد و تولید ثروت محسوب می شوند. فعالیت در آنها از قید و بند زمان و قوانین دست و پاگیر معاملاتی رها شده و به سبب ایجاد موقعیت های مناسب کسب درآمد، افراد بسیاری را به خود جذب نموده است.
بازارهای مالی جایگاه مهم و جذابی برای کسب درآمد و تولید ثروت محسوب می شوند. فعالیت در آنها از قید و بند زمان و قوانین دست و پاگیر معاملاتی رها شده و به سبب ایجاد موقعیت های مناسب کسب درآمد، افراد بسیاری را به خود جذب نموده است.

انجام معامله و سرمایه گذاری نه فقط بر روی اشیاء و اموال قابل لمس، بلکه بر روی مالکیت زمانی و ارزش آتی مواردی مانند ارز، سهام شرکت ها و اوراق بهادار انجام پذیر است.

در این میان تکنولوژی اینترنت، محدودیت ها را از بین برده و انجام معامله در تمامی بازارهای مالی را برای تمامی علاقه مندان میسر ساخته است. بازارهای مالی زبان خاص خود را دارد. زبانی که شاید بیشتر از اقتصاد به روانشناسی شبیه است.

هدف

تحلیل با استفاده از نمودارها و شاخص های مربوطه و همچنین پیش بینی قیمت در سیکل های آتی

  • تعریف قیمت
  • انواع قیمت
  • تعریف ارزش
  • تعریف بازی قیمت و طراحی بازی قیمت در بازار سهام
  • ویژگی بازیگران قیمت
  • اهداف بازیگران قیمت
  • استراتژی بازیگران قیمت
  • چگونه یک بازی قیمت را درک کنیم
  • برندگان و بازندگان بازی قیمت
  • نکات بازی قیمت

هزینه

هزینه شرکت در دوره مورد نظر مبلغ ۱۶۸،۰۰۰ تومان می باشد.

 

تلفن های مشاوره: ۲۲۰۵۷۲۵۱ و ۲۲۰۵۷۲۱۹