همایش روشهای افزایش سرمایه و فرصت های طلایی
بازارهای مالی جایگاه مهم و جذابی برای کسب درآمد و تولید ثروت محسوب می شوند. فعالیت در آنها از قید و بند زمان و قوانین دست و پاگیر معاملاتی رها شده و به سبب ایجاد موقعیت های مناسب کسب درآمد، افراد بسیاری را به خود جذب نموده است.

انجام معامله و سرمایه گذاری نه فقط بر روی اشیاء و اموال قابل لمس، بلکه بر روی مالکیت زمانی و ارزش آتی مواردی مانند ارز، سهام شرکت ها و اوراق بهادار انجام پذیر است.

در این میان تکنولوژی اینترنت، محدودیت ها را از بین برده و انجام معامله در تمامی بازارهای مالی را برای تمامی علاقه مندان میسر ساخته است. بازارهای مالی زبان خاص خود را دارد. زبانی که شاید بیشتر از اقتصاد به روانشناسی شبیه است.

هدف

تحلیل با استفاده از نمودارها و شاخص های مربوطه و همچنین پیش بینی قیمت در سیکل های آتی

  • افزایش سرمایه چیست ؟
  • فرآیند افزایش سرمایه شرکت ها
  • انواع افزایش سرمایه
  • بررسی افزایش سرمایه ازآورده نقدی و تاثیر برقیمت سهم
  • بررسی افزایش سرمایه از سود انباشته و تاثیر بر قیمت سهم
  • بررسی افزایش سرمایه از مطالبات و تاثیر بر قیمت سهم
  • بررسی افزایش سرمایه از صرف سهام و تاثیر بر قیمت سهم
  • آیا در افزایش سرمایه شرکت کنیم ؟
  • استراتژی سرمایه گذاران در خصوص افزایش سرمایه
  • نکات افزایش سرمایه و نمونه هایی از آن و تاثیر برقیمت

هزینه

هزینه شرکت در دوره مورد نظر مبلغ ۱۶۸،۰۰۰  تومان می باشد.

 

تلفن های مشاوره: ۲۲۰۵۷۲۵۱ و ۲۲۰۵۷۲۱۹